ข้อมูล eBook

ชื่อ: คู่มือเรียนวิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูล Database Design

ผู้แต่ง: เทพฤทธิ์ บัณฑิตวัฒนาวงศ์, ดร.

สำนักพิมพ์: โปรวิชั่น

หมวดหลัก: 003-6 คอมพิวเตอร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

นี่คือคู่มือเรียนวิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูล สำหรับนักศึกษาและผู้สนใจการพัฒนาฐานข้อมูลอย่างมีหลักการแม่นยำ เรียนรู้การวิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูล ใช้งานระบบจัดการฐานข้อมูล ด้วย MySQL และ Oracle ใช้งานภาษาโปรแกรม SQL พร้อมกรณีศึกษาการพัฒนาฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ โดยมีคำถามท้ายบทให้ทบทวนความรู้ความเข้าใจไปพร้อมๆ กัน