ข้อมูล eBook

ชื่อ: เลขาสังคีตย์ เล่ม 1 สำหรับซอฝรั่ง

หมวดหลัก: เอกสารโรงเรียน

ขนาดไฟล์: 27 955 500.00

คงเหลือ: 99999

เนื้อหา

 แบบวิธีและเครื่องหมายต่างๆ ตลอดจนแพนกจังหวะได้ดำเนินการโดยวิธีเดียวกัน และให้รู้ว่าตัวนั้นจะต้องลงนิ้วที่สายนั้นโดยแม่นยำ