ข้อมูล eBook

ชื่อ: ชีวิตและงาน สมเด็จพระวันรัต (จนท์พฺรหฺมคุตฺโต)

หมวดหลัก: 200 ศาสนา

คงเหลือ: 99999

เนื้อหา

กล่าวถึงประวัติ สมเด็จพระวันรัต (จนท์พฺรหฺมคุตฺโต) การบรรพชาเป็นสามเณร จนถึงกาลอวสาน หมายรับส่งในการพระราชทานเพลิงศพ กาลานุกรมภาพ การบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย