ข้อมูล eBook

ชื่อ: คติชีวิตจากชาดก

หมวดหลัก: 200 ศาสนา

คงเหลือ: 99999

เนื้อหา

กล่าวถึงคติชีวิตจากชาดก ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง มาณพชุบเสือ จรเข้แสนกล กาสุปัตตะ สุนัขรับบาป กวางทอง กำแพงคุก ยุงเป็นเหตุ ความพยายาม การให้คือการได้ คุณธรรมของหัวหน้า อย่าดีแต่สอนคนอื่น