ข้อมูล eBook

ชื่อ: บัตรรูปประโยคภาษาญี่ปุ่น N1

สำนักพิมพ์: ส.ส.ท.

หมวดหลัก: หนังสือรอจัดหมวด 2/65

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

ใช้ทบทวนรูปประโยคภาษาญี่ปุ่นระดับ N1 จำนวน 127 รูปประโยค ในแต่ละรูปประโยคประกอบด้วย
โครงสร้างประโยค ข้อควรระวังในการเชื่อมคำ ความหมาย ตัวอย่างประโยค คำแปลภาษาไทย คำอธิบายเพิ่มเติม
และรูปประโยคที่เกี่ยวข้องกับรูปประโยคนั้น ๆ รูปประโยคทั้ง 127 รูปร้อยเรียงเป็นสถานการณ์การทำงานในสำนักพิมพ์ญี่ปุ่น