ข้อมูล eBook

ชื่อ: คู่มือเกษตรกร "รู้ไว้ใช้จริง" ชุด การเพาะปลูกพืช-ผัก

หมวดหลัก: 600 วิทยาศาสตร์ประยุกต์

คงเหลือ: 99998

เนื้อหา

หนังสือ “ความรู้ด้านการเพาะปลูกพืชผักประเภทต่างๆ” เล่มนี้ เป็น 1 ใน 5 เล่ม หนังสือชุดคู่มือเกษตรกร “รู้ไว้ ใช้จริง” ที่เกิดขึ้นจาก การรวบรวมเสียงความต้องการของพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ต้นแบบ 5 จังหวัด ดำเนินงานของสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสาน แนวพระราชดำริ อันได้แก่ จังหวัดน่าน อุดรธานี กาฬสินธุ์ อุทัยธานี และ เพชรบุรี ทั้งจากการพบปะโดยตรงและสะท้อนผ่านข้อเสนอแนะท้ายแบบ สอบถามในการศึกษาต่างๆ ที่ต้องการทราบถึงขั้นตอน วิธีการป้องกันรักษา แก้ไขปัญหา ตลอดจนเทคนิคหรือวิธีการอื่นๆ ในการเสริมศักยภาพการเพาะปลูก ในพืชผักและไม้ผลชนิดต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขั้นตอนไม่ยุ่งยาก และ นำไปประยุกต์ใช้ได้จริง อาทิ การปลูกพืชอายุสั้นและสร้างรายได้เร็ว วิธีลดต้นทุน ในการเพาะปลูกและการเพิ่มผลผลิตโดยใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทนการใช้สารเคมี ชนิดพืชที่เหมาะสมและให้ผลผลิตที่คุ้มค่าในการเพาะปลูกแต่ละฤดู วิธีแก้ไข ปัญหาสารพิษตกค้างและการตรวจวัดค่าอาหารในดิน รวมถึงการคงคุณภาพ ผลผลิตให้อยู่ได้นานหลังการเก็บเกี่ยว เป็นต้น