ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]

คู่มือเกษตรกร "รู้ไว้ใช้จริง" ชุด แมลงศัตรูพืช

หมวด : 600 วิทยาศาสตร์ประยุกต์
สำนักพิมพ์ : -
ผู้แต่ง : -
ยอดคงเหลือ : 99999
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]เนื้อหาย่อ : หนังสือ “ความรู้ในการกำ จัดแมลงศัตรูพืชต่างๆ” เล่มนี้ เป็น 1 ใน 5 หนังสือชุดคู่มือเกษตรกร “รู้ไว้ใช้จริง” ที่เกิดขึ้นจากการรวบรวมเสียงความ ต้องการของพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ต้นแบบ 5 จังหวัดดำเนินงานของสถาบัน ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ อันได้แก่ จังหวัดน่าน อุดรธานี กาฬสินธุ์ อุทัยธานี และเพชรบุรี ทั้งจากการพบปะโดยตรง และสะท้อนผ่านข้อเสนอแนะท้ายแบบสอบถามในการศึกษาต่างๆ ที่ต้องการ ทราบถึงขั้นตอน วิธีการป้องกันรักษา แก้ไขปัญหา ตลอดจนเทคนิคหรือวิธีการ จัดการที่สร้างสรรค์และมีความเหมาะสม เกี่ยวเนื่องกับการจัดการหมู่แมลงที่มี ความเกี่ยวข้องในกระบวนการเพาะปลูก ทั้งในชนิดพืชไร่และพืชสวน ทั้งในชนิด แมลงที่มีประโยชน์และเป็นภัยต่อผลผลิต ไม่ว่าจะเป็นการผลิตสารชีวภัณฑ์ จากสมุนไพรที่มีอยู่ทั่วไปในธรรมชาติ ซึ่งมีสรรพคุณในการออกฤทธิ์ไล่แมลง หรืออาศัยกระบวนการทางธรรมชาติ อย่างการนำ “ตัวห้ำ ” (Predator) และ “ตัวเบียน” (Parasite) ซึ่งเป็นแมลงชนิดดีและปลอดภัย มาใช้ในการ เข้าทำลายแมลงศัตรูที่เป็นภัยแก่พืชชนิดต่างๆ เพื่อทดแทนและหลีกเลี่ยงการใช้ สารเคมี เป็นต้น