ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]

คู่มือเกษตรกร "รู้ไว้ใช้จริง" ชุดความรู้ในการกำจัดโรคพืช

หมวด : 600 วิทยาศาสตร์ประยุกต์
สำนักพิมพ์ : -
ผู้แต่ง : -
ยอดคงเหลือ : 99999
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]เนื้อหาย่อ : หนังสือ “ความรู้ในการกำจัดโรคพืช” เล่มนี้ เป็น 1 ใน 5 หนังสือชุดคู่มือเกษตรกร “รู้ไว้ ใช้จริง” ที่เกิดขึ้นจากการรวบรวมเสียงความต้องการของพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ต้นแบบ 5 จังหวัด ดำเนินงานของสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสาน แนวพระราชดำริ อันได้แก่ จังหวัดน่าน อุดรธานี กาฬสินธุ์ อุทัยธานี และเพชรบุรี ทั้งจาก การพบปะโดยตรงและสะท้อนผ่านข้อเสนอแนะท้ายแบบสอบถามในการศึกษาต่างๆ ที่ ต้องการทราบถึงขั้นตอน วิธีการป้องกันรักษา แก้ไขปัญหา ตลอดจนเทคนิคหรือวิธีการ จัดการที่สร้างสรรค์และมีความเหมาะสม เกี่ยวเนื่องกับการกำจัดโรคในพืชชนิดต่างๆ อาทิ ปัญหาโรคในข้าว ข้าวโพด มะนาว พริก เชื้อรา และปัญหาโรคพืชที่มักมาพร้อมฤดูกาล ล้วนสร้างปัญหาและความหนักใจให้กับเกษตรกรผู้เพาะปลูก