ข้อมูล eBook

ชื่อ: คู่มือเกษตรกร "รู้ไว้ใช้จริง" ชุดความรู้ในการเพาะเมล็ดพันธุ์พืช

หมวดหลัก: 600 วิทยาศาสตร์ประยุกต์

คงเหลือ: 99999

เนื้อหา

หนังสือ “ความรู้ในการเพาะเมล็ดพันธุ์พืช” เล่มนี้ เป็น 1 ใน 5 หนังสือชุดคู่มือเกษตรกร “รู้ไว้ใช้จริง” ที่เกิดขึ้นจากการรวบรวมเสียงความต้องการของพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ต้นแบบ 5 จังหวัดดำเนินงานของสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนว พระราชดำริ อันได้แก่ จังหวัดน่าน อุดรธานี กาฬสินธุ์ อุทัยธานี และเพชรบุรี ทั้งจากการพบปะ โดยตรงและสะท้อนผ่านข้อเสนอแนะท้ายแบบสอบถามในการศึกษาต่างๆ ที่ต้องการทราบถึง ขั้นตอน วิธีการป้องกันรักษา แก้ไขปัญหา ตลอดจนเทคนิคหรือวิธีการอื่นๆ ในการเก็บรักษา อนุรักษ์ และเพิ่มโอกาสการเพาะเมล็ดพันธุ์พืชให้เจริญงอกงามขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น วิธีกระตุ้นการงอกของรากและลดการสูญเสียในช่วงระยะแรกของการเพาะปลูก รวมถึงวิธีการ ขยายพันธุ์และเพิ่มอัตราการรอดของพืช เป็นต้น