ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]

Super English Grammar ฉบับสมบูรณ์

หมวด : 420 ภาษาอังกฤษ
สำนักพิมพ์ : INSPAL
ผู้แต่ง : -
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]เนื้อหาย่อ : สรุปไวยากรณ์อังกฤษที่ต้องรู้ อ่านง่าย เก่งและเข้าใจไว จำง่ายขึ้นด้วยการสรุปเนื้อหาสำคัญในรูปแบบ mind map แผนภาพ และตาราง พร้อมแบบฝึกหัดท้ายบท และภาพประกอบ 4 สีทั้งเล่ม ใช้ในการเรียน การสอบระดับมัธยม มหาวิทยาลัย และการสอบทุกระดับ