ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]

การละเมิดลิขสิทธิ์ คดีศึกษาว่าด้วยสิทธิโดยธรรม เล่ม ๑

หมวด : 340 กฎหมาย
สำนักพิมพ์ : ธรรมนิติ เพรส
ผู้แต่ง : -
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]เนื้อหาย่อ : ในการเขียนเรื่องสิทธิโดยธรรมนี้ ผู้เขียนใช้วิธีการอธิบายประเด็น โดยรวมของเรื่องดังกล่าว และอธิบายแยกแต่ละประเทศที่ได้หยิบยกมาเป็น ตัวอย่างในลักษณะของกรณีศึกษา โดยมีการนำคดีในแต่ละประเทศมาเขียน เป็นบางคดีค่อนข้างละเอียด เพื่อประสงค์ที่จะให้เป็นหนังสือในลักษณะของ คดีศึกษา (case book) โดยประเทศที่ได้เลือกมานั้นเป็นบรรดาประเทศที่คิด ว่าจะสามารถใช้เป็นประโยชน์ในการศึกษากฎหมายในเรื่องสิทธิโดยธรรม โดยเฉพาะเมื่อเทียบเคียงกับบริบทของกฎหมายไทยในลักษณะที่อาจจะไม่ ห่างไกลกันมากนัก และใช้เป็นมาตรวัดแนวทางของกฎหมายไทยที่ควรจะ เป็นได้อีกด้วย นอกจากนั้น บรรดาประเทศทั้งหลายที่ได้หยิบยกมา ยังเป็น ประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก ซึ่งทำให้ผู้เขียนสามารถที่จะย่อย เอกสารได้มากกว่า และผู้ที่สนใจศึกษาน่าจะไปทำการสืบค้นเพื่อทำความ เข้าใจได้สะดวกกว่าด้วย