คู่มือการใช้งานระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) งานห้องสมุด โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

คู่มือการใช้งานระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) งานห้องสมุด โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

เป็นเว็บไซต์ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) และไฟล์มัลติมีเดีย สามารถใช้งานผ่านอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้แก่ Computer PC, Notebook,

Tablet, iPAD และ Smart Phone ทั้งระบบ iOS และ Android

ผู้ใช้งาน 1 User สามารถอ่าน E-Book ที่ยืมมาในอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้ 5 ชิ้น โดยนักเรียนยืม E-Book ได้ 5 เล่ม เป็นเวลา 15 วัน

- สำหรับนักเรียน Username และ Password คือ เลขประจำตัวนักเรียน
- สำหรับครูและเจ้าหน้าที่ Username และ Password คือ เลขสมาชิกห้องสมุด (หากครูหรือเจ้าหน้าที่ท่านใดยังไม่ได้สมัครสมาชิกสามารถสมัครสมาชิกได้ที่ตึกห้องสมุด)