ข้อมูล eBook

ชื่อ: แบบฝึกหัดคิดพิชิต มายด์แม็ป สำหรับผู้บริหาร หัวหน้างานและพนักงาน

หมวดหลัก: 650 การบริหารจัดการ และการประชาสัมพันธ์

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

รวมแบบฝึกหัดคิดพิชิต มายด์แม็ป สำหรับผู้บริหาร หัวหน้างานและพนักงานที่สำคัญ โดยได้ปรับปรุงเนื้อหาให้มีความทันสมัย พร้อมทั้งยกตัวอย่างที่ถูกต้อง สามารถลอกเลียนไปใช้ได้ และยังได้อธิบายความต่างระหว่าง Mind Map กับการจดบันทึกแบบอื่นที่คล้ายคลึงกัน แต่ไม่เหมือนกัน เพื่อแก้ความสับสนที่เกิดขึ้นในวงการศึกษาไทยให้ได้ศึกษาเพิ่มเติมอีกด้วย