ข้อมูล eBook

ชื่อ: แบบฝึกหัดคิดพิชิต มายด์แม็ป สำหรับนักเรียน นักศึกษา

หมวดหลัก: 150-170 จิตวิทยา

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

เป็นหนังสือที่แนะนำวิธีทำงานของสมอง ความคิดและความจำ ได้แพร่หลายไปในแวดวงการศึกษาราชการ และ ธุรกิจมีการนำมายด์แม็ป ไปใช้เป็นเครื่องมือพัฒนาบุคลากรในด้านต่าง ๆ ทั้งที่เป็นนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ พนักงานทั้งภาครัฐ และ เอกชน ตลอดจนผุ้บริหารในระดับต่าง ๆ แบบฝึกหัดคิดพิชิต Mind Map ชุดนี้ ได้พัฒนามาจาก แบบฝึกหัดคิดพิชิต Mind Map สำหรับนักเรียนมัฐยมปลาย แบบฝึกหัดคิดพิชิต Mind Map สำหรับนักเรียนมัธยมต้น และ แบบฝึกหัดคิดพิชิต Mind Map สำหรับหัวหน้างาน ตามลำดับ โดยได้ปรับปรุงแก้ไขให้เนื้อหาให้ทันสมัย นอกจากนั้น ยังมีตัวอย่าง Mind Map ที่ถูกต้อง ตัวอย่างภาพประกอบที่สามารถลอกเลียนไปใช้ได้ และ อธิบายความแตกต่างระหว่าง Mind Map กับการจดบันทึกแบบอื่นที่คล้ายคลึงกัน แต่ไม่เหมือนกัน เพื่อแก้ความสับสนที่เกิดขึ้นในวงการศึกษาไทย