ข้อมูล eBook

ชื่อ: เกาโลก

หมวดหลัก: 150-170 จิตวิทยา

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

“เกาโลก” แสดงให้เห็นถึงคุณค่าของการมองโลก ในมุมมองต่าง ๆ กันไป รวมถึงแง่คิดเรื่องพัฒนาวิธีการใช้ตามองโลก หรือใช้ใจมองโลก เพื่อประโยชน์ทางการทำงาน และทางจิตใจ แล้วบอกวิธีที่จะใช้มุมมองให้เกิดความสุขในชีวิต เมื่อยังมีชีวิต