ข้อมูล eBook

ชื่อ: การประหยัดพลังงานในสถานที่ทำงาน

หมวดหลัก: 330 เศรษฐศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

"อาคารหรือสถานที่ทำงาน" มีการใช้พลังงานหลายรูปแบบ เช่น ระบบปรับอากาศ ระบบแสงสว่าง และการใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ แต่จะใช้มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับลักษณะของกิจการ ซึ่งเจ้าของอาคาร เจ้าของกิจการ และผู้ใช้อาคารทุกคนควรจะร่วมมือกันประหยัดการใช้พลังงาน และใช้อย่างมีประสิทธิภาพ