ข้อมูล eBook

ชื่อ: โครงงานประหยัดไฟกำไร 2 ต่อ ระยะที่ 2

หมวดหลัก: 330 เศรษฐศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

จากสถานการณ์ราคาน้ำมันที่ได้ปรับตัวสูงขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ประเทศไทยต้องประสบกับภาวะวิกฤติราคาพลังงาน ดังนั้นแนวทางแก้ปัญหาที่ใกล้ตัวและประชาชนทุกคนสามารถทำได้คือ การใช้พลังงานอย่างประหยัด