ข้อมูล eBook

ชื่อ: คู่มือนำทางชีวิต รักพ่อ เพื่อพ่อขอดำเนินชีวิตด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง

หมวดหลัก: โครงการพระราชดำริและเศรษฐกิจพอเพียง

คงเหลือ: 2000

เนื้อหา

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชที่พระราชทานแก่ชาวไทย เมื่อครั้งที่ประเทศไทยประสบปัญหาภาวะเศรษฐกิจตกต่ำในช่วงปี พ.ศ. 2550 เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตสำหรับประชาชน