ข้อมูล eBook

ชื่อ: ร่วมกันคิดร่วมกันทำ

หมวดหลัก: อนิเมะ+การ์ตูน

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

ความยั่งยืนของการบริหารจัดการน้ำที่แท้จริง ต้องเกิดจากชุมชนในการร่วมคิด ร่วมทำ แก้ไขปัญหาร่วมกัน การจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทาน เป็นหนทางให้ชุมชน เกิดการเรียนรู้ ร่วมกันดำเนินกิจกรรมที่มุ่งแก้ไขปัญหาของชุมชนเป็นสำคัญ