ข้อมูล eBook

ชื่อ: สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน

หมวดหลัก: 340 กฎหมาย

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

ให้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิและการใช้สิทธิตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารในการขอดู ขอตรวจดูและ/หรือขอสำเนาข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานของรัฐ เพื่อใช้ปกป้องสิทธิของตนเองและตรวจสอบการดำเนินงานต่าง ๆ ของรัฐให้มีความโปร่งใสมีประสิทธิภาพมากขึ้น