ข้อมูล eBook

ชื่อ: คู่มือ ติดต่อราชการ กรมธนารักษ์

หมวดหลัก: 320 รัฐศาสตร์ การเมือง

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

กรมธนารักษ์เป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัดกระทรวงการคลัง มีหน้าที่ ความรับผิดชอบ ในด้านการบริหารที่ราชพัสดุ ด้านการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ด้านการผลิตเหรียญกษาปณ์และด้านการเผยแพร่และอนุรักษ์ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน ซึ่งในการติดต่อราชการกรมธนารักษ์ในแต่ละด้านมีขั้นตอน แนวทางปฏิบัติที่แตกต่างกันไป กรมธนารักษ์ จึงได้จัดทำ คู่มือฉบับนี้ขึ้นเพื่อให้ประชาชนทั่วไป ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ เข้าใจถึงขั้นตอนแนวทางการปฏิบัติในการติดต่อราชการกับกรมธนารักษ์ เพื่อให้มีความสะดวกและรวดเร็ว