ข้อมูล eBook

ชื่อ: เส้นทางแห่งความพอเพียง

หมวดหลัก: โครงการพระราชดำริและเศรษฐกิจพอเพียง

คงเหลือ: 2000

เนื้อหา

หนังสือ “เส้นทางสู่... ความพอเพียง” เล่มนี้ เรียบเรียงจากปาฐกถา พิเศษโดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ที่ได้บรรยายในการฝึกอบรมวิทยากรตัวคูณเศรษฐกิจพอเพียงดังกล่าว ณ ห้องราชา ๑ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ซึ่งได ้อัญเชิญพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาอธิบาย สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ใช้ในสังคมยุคโลกาภิวัฒน์