ข้อมูล eBook

ชื่อ: การบำบัดน้ำเสียด้วยระบบบ่อบำบัดน้ำเสีย

หมวดหลัก: 630 เกษตรศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

นำเสนอข้อมูลการใช้เทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียด้วยระบบบ่อบำบัดน้ำเสียโดยใช้หลักการธรรมชาติพึ่งพาธรรมชาติตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเสียชุมชนของประเทศ