ข้อมูล eBook

ชื่อ: การบำบัดน้ำเสียด้วยระบบพื้นที่ชุ่มน้ำเทียม

หมวดหลัก: 620 วิศวกรรมศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

นำเสนอข้อมูลการใช้เทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียด้วยระบบพื้นที่ชุ่มน้ำเทียมเพื่อลดปัญหามลพิษที่เกิดจากปัญหาน้ำเสียชุมชน ซึ่งเป็นเทคโนโลยีบำบัดน้ำเสียตามแนวพระราชดำริที่อาศัยหลักการธรรมชาติช่วยธรรมชาติ