ข้อมูล eBook

ชื่อ: คลายทุกข์ได้ด้วยพระบารมี

หมวดหลัก: 330 เศรษฐศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

โดยฉบับนี้จะเปนการนำเสนอในกรอบความคิดของ “คลายทุกขได
ดวยพระบารมี” โดยไดนำผลสำเร็จจากการขยายผลตามแนวพระราชดำริไปสูประเทศเลโซโท ซึ่งสามารถติดตามอานไดในคอลัมนบทความพิเศษเรื่อง “๕ คำถาม..ที่..เลโซโท” และที่ขาดไมไดคือ แนะนำโครงการซึ่งเปนโครงการลาสุดที่
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดพระราชทานพระราชดำริใหกอสรางอางเก็บน้ำหวยโสมง เพื่อชวยเหลือราษฎรชาวจังหวัดปราจีนบุรีโดยไดเริ่มดำเนินการอยางจริงจังในปนี้