ข้อมูล eBook

ชื่อ: ประเทศชาติพัฒนา

หมวดหลัก: 330 เศรษฐศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

วารสารฉบับนี้จะแสดงให้เห็นว่าผลจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทำให้ประเทศชาติพัฒนาได้อย่างไรด้วยคอลัมน์ต่าง ๆ อย่างครบถ้วนท่านจะได้ทราบว่าประชาหน้าใสเพราะได้พระราชทานพระราชดำริให้สร้างเขื่อนคลองท่าด่าน จังหวัดนครนายกส่วนคอลัมน์ขยายผลตามแนวพระราชดำริท่านจะทราบได้จาก อันเนื่องมาจากพระมหากรุณาธิคุณจนได้ขยายผลออกไปสู่ชุมชนนำไปปฏิบัติให้เกิดผลสำเร็จ