ข้อมูล eBook

ชื่อ: ประโยชน์สุขประชาราษฎร์

หมวดหลัก: 300 สังคมศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

นำการบรรยายพิเศษ เรื่อง "60 ปี ครองราชย์ ประโยชน์สุขประชาราษฎร์" โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล การกล่าวเฉลิมกระเกียรติที่ชนะเลิศของเยาวชนและเรื่องอื่น ๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย