ข้อมูล eBook

ชื่อ: พลังสร้างสรรค์พัฒนาชาติไทย

หมวดหลัก: 300 สังคมศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

นำเสนอเรื่องของความสัมพันธ์ไทย - ลาวที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานความช่วยเหลือสืบต่อมายังสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทำให้สายสัมพันธ์ สองแผ่นดินแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น รวมถึง พระบารมีปกเกล้าชาวชุมพรร่มเย็น