ข้อมูล eBook

ชื่อ: วิถีแห่งความพอเพียง

หมวดหลัก: โครงการพระราชดำริและเศรษฐกิจพอเพียง

คงเหลือ: 2000

เนื้อหา

นำเสนอแนวทาง "วิถีแห่งความพอเพียง" ซึ่งมาจากพระราชดำริปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้ช่วยแก้ปัญหาทั้งด้านชีวิตความเป็นอยู่ เศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้รอดพ้นจากภาวะวิกฤตได้ด้วยความมีเหตุผล รอบคอบ มีภูมิคุ้มกัน บนพื้นฐานของความรู้และคุณธรรม ซึ่งส่งผลให้ประชาชนประสบความสุขได้โดยไม่ยากนัก