ข้อมูล eBook

ชื่อ: จอมปราชญ์แห่งดิน

หมวดหลัก: 920 ชีวประวัติ ประวัติบุคคล

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงเป็นปราชญ์แห่งดินอย่างแท้จริง โดยทรงริเริ่มโครงการจัดและพัฒนาที่ดินเพื่อพลิกผืนดินที่แห้งแล้งขาดความอุดมสมบูรณ์ให้สามารถผลิตพืชพันธุ์ธัญญาหารได้ พร้อมทั้งทรงใช้วิธีการทดลองต่างๆ เพื่ออนุรักษ์และบำรุงรักษาดินซึ่งส่วนใหญ่เป็นวิธีตามธรรมชาติที่เรียบง่ายแต่สามารถสร้างความสมดุลของธรรมชาติให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม