ข้อมูล eBook

ชื่อ: พระราชพิธี 12 เดือน

หมวดหลัก: อนิเมะ+การ์ตูน

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

พระราชพิธี 12 เดือน เป็นงานหลวงสำหรับพระเจ้าแผ่นดินที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณกาลและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ กำหนดไว้เป็นประจำตามพระราชประเพณีในแต่ละเดือน ซึ่งพระเจ้าแผ่นดินเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีด้วยพระองค์เอง ก่อนถึงวันงาน พระเจ้าแผ่นดินจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีหมายกำหนดการพระราชพิธีนั้น ๆ ในการประกอบพระราชพิธีจะมีพิธีทางพุทธศาสนารวมอยู่ด้วย สังคมไทยนั้นยึดมั่นในพระมหากษัตริย์และการนำหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนามาปฏิบัติเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต