ข้อมูล eBook

ชื่อ: 3 ทศวรรษ 14 ตุลา กับประชาธิปไตยไทย

หมวดหลัก: 320 รัฐศาสตร์ การเมือง

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

กล่าวถึง การเมือง การศึกษา กับทางเลือกของสังคมไทย ปัญหาของประชาธิปไตย : เอกลักษณ์ เสียงข้างมาก สิทธิ และความยุติธรรม เป็นต้น