ข้อมูล eBook

ชื่อ: โครงสร้างสังคมของชาวนาไทย

หมวดหลัก: 300 สังคมศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

หนังสือที่เรียบเรียงขึ้นจากการที่ผู้เขียนและภรรยาของผู้เขียนศึกษาโครงสร้างสังคมของชาวนาไทย ตลอดระยะเวลาที่ได้อาศัยอยู่ภายในหมู่บ้านและในเมืองเชียงใหม่ โดยมีหัวข้อหลักๆ ได้แก่ ข้อขัดแย้งเกี่ยวกับลักษณะโครงสร้างหละหลวม, หมู่บ้านแดนสุขาวดี, กลุ่มสังคมในหมู่บ้าน, ผู้ใหญ่และผู้น้อย : การแบ่งชั้นทางสังคม, การชลประทาน,การเกี้ยวพาราสีและการแต่งงาน : บ่าวและสาว, ครอบครัว การสืบมรดก และเครือญาติ, รูปแบบและความแปรผันในโครงสร้างทางสังคมชาวนาไทย