ข้อมูล eBook

ชื่อ: ชนชาติต่างๆ ในแหลมอินโดจีน

หมวดหลัก: 950 ประวัติศาสตร์ทวีปเอเชีย

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

กล่าวถึง การตั้งถิ่นฐานในอินโดจีน ขอบเขตทางภูมิศาสตร์ ยุคก่อนประวัติศาสตร์ การก่อตรั้งรัฐต่างๆ ในอินโดจีน ชัยชนะของจีนเหนือพื้นที่สามเหลี่ยมลุ่มแม่น้ำแดง และการก่อตั้งประเทศเวียดนาม การปลูกผังอารยธรรมอินเดียในอินโดจีน การขยายตัวของอินเดียในแหลมอินโดจีน การขยายตัวลงมาทางใต้ที่อาณาจักรฟูนัน การขยายตัวของอินเดียในภาคตะวันออกของแหลมอินโดจีนที่แคว้นจำปา การขยายตัวของอินเดียในตอนกลาง และตอนตะวันตกของแหลมอินโดจีนที่เมืองศรีเกษตรและทวารวดี รัฐต่างๆ ในอินโดจีนตั้งแต่ศตวรรษที่ 6 ถึงศตวรรษที่ 13 เป็นต้น