ข้อมูล eBook

ชื่อ: 60 ปี ประชาธิปไตย สิทธิเสรีประชาไทย เรื่อง ธรรมศาสตร์กับการเมือง

หมวดหลัก: 320 รัฐศาสตร์ การเมือง

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสภาพการณ์ทางการเมืองไทย นับแต่เริ่มเปลี่ยนแปลงการเมืองการปกครองจากสมบูรณาญาสิทธิราชย์เป็นระบอบประชาธิปไตยที่เกิดขึ้นใน 60 ปี ของระบอบประชาธิปไตยโ