ข้อมูล eBook

ชื่อ: แนวความคิดทฤษฎีทางสังคมวิทยา ตอน คาร์ล มาร์ก

หมวดหลัก: 300 สังคมศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

หนังสือเล่มนี้กล่าวถึงแนวความคิดของนักทฤษฏีผู้เป็นต้นกำเนิดแนวความคิดทางสังคมวิทยา ชีวิตของเขา และบริบททางวิชาการและทางสังคมที่มีอิทธิพลต่อแนวความคิดของเขา ซึ่งการศึกษาแนวความคิดของนักคิดเหล่านี้น่าจะช่วยทำให้การทำความเข้าใจความหลากหลายของสังคมวิทยาในปัจจุบันและ "สังคมสมัยใหม่" ให้ดีขึ้น