ข้อมูล eBook

ชื่อ: แนวความคิดทฤษฎีทางสังคมวิทยา ตอน แมกซ์ เวเบอร์

หมวดหลัก: 300 สังคมศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

กล่าวถึงแนวความคิดของนักทฤษฎีผู้เป็นต้นกำเนิดแนวความคิดทางสังคมวิทยา และบริบททางวิชาการและทางสังคม มีการจัดระเบียบความสัมพันธ์ของคนในสังคมรูปแบบใหม่