ข้อมูล eBook

ชื่อ: บทวิเคราะห์ว่าด้วยการศึกษากับปัญาหาสภาวะความรู้มนุษย์

หมวดหลัก: 370 การศึกษา

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

บทวิเคราะห์ว่าด้วยการศึกษากับปัญหาสภาวะความรู้มนุษย์ ว่าด้วยเรื่อง "ความรู้" กลายเป็นเครื่องมือของอำนาจครอบครองและควบคุมเหนือทั้งมนุษย์และธรรมชาติ เป็นการปิดกั้นจำกัดการเรียนรู้ทั้งมวลภายในกรอบวัฒนธรรมแบบหนึ่งเดียวเป็นการปิดกั้นอิสรภาพอันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ในอันที่จะแสวงการเรียนรู้และพัฒนาที่เหมาะสม สอดคล้องกับบริบททางสังคมวัฒนธรรมของตนเอง ดังนั้นจึงได้จัดทำหนังสือเล่มนี้ขึ้นเนื่องทางผู้จัดทำเห็นว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อการพิเคราะห์ใคร่ครวญต่อการทำความเข้าใจในสภาพปัญหาและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับสังคมไทย รวมทั้งการวินิจฉัยและการตัดสินใจที่จะกระทำหรือไม่กระทำก็กระทำการต่างๆ โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกัยนโยบายสาธารณะ