ข้อมูล eBook

ชื่อ: ประชาธิปไตยในอเมริกา เล่ม 2

หมวดหลัก: 320 รัฐศาสตร์ การเมือง

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

มูลนิธิโครงการตำราฯ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2509 โดย ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ดำเนินงานภายใต้ปณิธาน "นัตถิ ปัญญา สมา อาภา" แสงสว่าง เสมอด้วยปัญญา ไม่มี ข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับโครงการตำราฯ