ข้อมูล eBook

ชื่อ: เคล็ดลับและมารยาทในการทำงาน

หมวดหลัก: 390 ขนบธรรมเนียม ประเพณี คติชนวิทยา

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

กล่าวถึงมารยาทในการทำงานอย่างมืออาชีพและเคล็ดลัดที่จะทำให้คุณ
ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เริ่มตั้งแต่การแต่งตัวออกจากบ้าน
การจัดตารางงาน การเข้าประชุม จัดลำดับความสำคัญของงาน การปฏิบัติตัว
กับเพื่อนร่วมงานและลูกค้า ตลอดจนวิธีรับมือและแก้ไขปัญหาในสถานการณ์
ต่างๆ เนื้อหาแบ่งออกเป็น 2 บท คือ
1.กฎกติกา มารยาทของคนทำงานมืออาชีพ
2.เทคนิคและไอเดียเพื่อสาวทำงานคนเก่ง
แม้ส่วนใหญ่จะเป็นมารยาทการทำงานแบบญี่ปุ่น แต่ก็สามารถนำมาประยุกต์
ใช้กับสังคมไทยได้เช่นกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและสร้างความ
ประทับใจให้คนรอบข้างอยากทำงานกับคุณ