ข้อมูล eBook

ชื่อ: เคล็ดลับและมารยาทในการเข้าสังคม

หมวดหลัก: 390 ขนบธรรมเนียม ประเพณี คติชนวิทยา

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

นำเสนอวิธีปฏิบัติและการวางตนให้เหมาะสมในสถานการณ์ต่าง ๆ ตั้งแต่มารยาทขั้นพื้นฐาน
อย่างการยืน การนั่ง ท่วงท่าในการเดินไปจนถึงการวางตนให้สง่างาม
เมื่อเข้าร่วมในงานพิธีการ เช่น การร่วมงานเลี้ยงฉลองสมรส หรืองานศพเป็นต้น