ข้อมูล eBook

ชื่อ: การบริหารโรงเรียนเชิงกลยุทธ์

หมวดหลัก: 370 การศึกษา

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

นวัตกรรมการบริหารโรงเรียน10 กลยุทธ์ Best Practices ที่ครอบคลุมการจัดการด้านการบริหารทั่วไป การบริหารงบประมาณ การพัฒนาการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตรการบริหารและประเมินโครงการ ระบบดูแลนักเรียนและระบบธุรการ เป็นต้น