ข้อมูล eBook

ชื่อ: ภาวะความเป็นผู้นำ

หมวดหลัก: 650 การบริหารจัดการ และการประชาสัมพันธ์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

หนังสือ “ภาวะความเป็นผู้นำ” เล่มนี้ เป็นเอกสารตำราหลักสำหรับใช้ประกอบการ
เรียนการสอนวิชา “ภาวะความเป็นผู้นำ (Leadership)” ของหลักสูตรรัฐประศาสน-
ศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับสถาบันการศึกษา
ภาวะความเป็นผู้นำ ถือเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นต่อผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้เกิดการบริหารและการจัดการองค์กรท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล สามารถใช้อำนาจ อิทธิพลและการจูงใจให้บุคลากรในองค์กรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ และบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย อันจะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าได้อย่างยั่งยืน
สาระสำคัญในหนังสือเล่มนี้ประกอบด้วย แนวคิด ทฤษฏี คุณลักษณะ ทักษะสำคัญ
และพฤติกรรมของผู้นำที่มีประสิทธิผล ความสำคัญของสถานการณ์ต่อประสิทธิผลของ
ความเป็นผู้นำ และการใช้กลยุทธ์และแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้นำ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้และการพัฒนาความเป็นผู้นำที่ดีและมีประสิทธิผล