ข้อมูล eBook

ชื่อ: เศรษฐกิจพอเพียงและประชาสังคม

หมวดหลัก: โครงการพระราชดำริและเศรษฐกิจพอเพียง

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

ผู้เขียนเสนอผ่านบทความ 9 เรื่อง เร้อมยกตัวอย่างทั้งบุคคลและองค์กรชุมชนกับแนวทางตามพระราชดำริทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว