ข้อมูล eBook

ชื่อ: สถิติพื้นฐานเพื่อผู้บริหารท้องถิ่น

หมวดหลัก: 510 คณิตศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

"หนังสือเรื่องเล่มนี้ เป็นเอกสารตำราหลัก สำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอนในวิชาสถิติสำหรับนักบริหารท้องถิ่น (Statistics for Local Executive) ของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่นกับสถาบันการศึกษา หนังสือเล่มนี้ ได้รวบรวมเทคนิคและวิธีการทางสถิติพื้นฐานที่สำคัญและจำเป็นต่อ ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องมีความรู้และความเข้าใจ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน รวมถึงการประยุกต์ใช้กับงานวิจัยในท้องถิ่น การค้นหาทางเลือก และการให้คำตอบที่ชัดเจนน่าเชื่อถือแก่สังคม อันจะนำไปสู่การตัดสินใจและการดำเนินการกิจใดๆ ได้อย่างมีประสิทธิผล สาระสำคัญในหนังสือเล่มนี้ประกอบด้วย ความหมายของสถิติ ประเภทของสถิติ การสุ่มตัวอย่าง สถิติเชิงพรรณนา สถิติเชิงอนุมาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การ ทดสอบไคสแควร์ และการประยุกต์ใช้สถิติในงานวิจัย"