ข้อมูล eBook

ชื่อ: ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร

หมวดหลัก: 495.91 ภาษาไทย

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

หลักสูตรเนื้อหาของวิชาแต่ละบทเรียนมุ่งเน้น เรียนรู้และสามารถพัฒนาสื่อสาร เห็นคุณค่าของการใช้ภาษาญี่ปุ่นในการสื่อสาร