ข้อมูล eBook

ชื่อ: ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

หมวดหลัก: 495.91 ภาษาไทย

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

ให้เนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับ "ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร" เริ่มตั้งแต่การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร การวิเคราะห์ วิจารณ์ และประเมินค่าสารจากการฟัง การอ่าน และการดู การสรุปความและขยายความสาร ศิลปะการใช้ภาษาเพื่อโน้มน้าวใจ การแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอย่างสร้างสรรค์ การเขียนโครงการ การเขียนรายงาน ตลอดจนการเขียนเพื่อการสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร ถ่ายทอดอย่างเป็นลำดับขั้นตอน พร้อมตัวอย่างหลากหลาย เข้าใจง่าย ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารได้ดียิ่งขึ้น