ข้อมูล eBook

ชื่อ: เก่งไทย ไม่ยาก

หมวดหลัก: 495.91 ภาษาไทย

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

หนังสือ "เก่งไทย ไม่ยาก" เล่มนี้ ได้รวบรวมรูปประโยคและสำนวนภาษาไทยในบริบทต่างๆ ที่ใช้จริงในชีวิตประจำวัน มีทั้งประโยคภาษาเขียนและสำนวนภาษาพูด โดยแต่ละรูปประโยคทั้ง 200 รูปประโยคหลักนั้น ได้ยกตัวอย่างประโยคไว้ 4 ประโยค รวมทั้งสิ้นกว่า 800 ประโยค เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้หนังสือเล่มนี้เรียนภาษาไทยได้ จุดเด่นของหนังสือเล่มนี้คือ มีเสียงอ่านโฟเนติกส์ประกอบ แม้อ่านอักษรไทยไม่ได้ก็เรียนได้สบายๆ นอกจากนี้ยังมี "คำแปลตรง" ของคำศัพท์ภาษาไทยแต่ละคำในตัวอย่างประโยคด้วย ทำให้แม้ว่าจะไม่มีพจนานุกรม ผู้เรียนก็สามารถเข้าใจความหมายของคำศัพท์แต่ละคำได้ทันที เหมาะสำหรับผู้เรียนภาษาไทยชาวญี่ปุ่นที่อยากจะเก่งภาษาอีกระดับหนึ่ง