ข้อมูล eBook

ชื่อ: ไวยากรณ์เกาหลีระดับกลาง

หมวดหลัก: 495.7 ภาษาเกาหลี

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

หนังสือเล่มนี้ ประกอบด้วยเนื้อหาไวยากรณ์ และรูปแบบประโยคที่ใช้ในการสอบวัดระดับภาษาเกาหลี (TOPIK) ระดับกลาง ต่อเนื่องจากหนังสือไวยากรณ์เกาหลี ระดับต้น สามารถใช้ประกอบการเรียนการสอนภาษาเกาหลี ในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาเกาหลีในมหาวิทยาลัย รวมทั้งครูและนักเรียนแผนการเรียนภาษาเกาหลีในโรงเรียนมัธยมศึกษา และผู้สนใจทั่วไปที่เรียนด้วยตนเอง เนื้อหาในหนังสือได้มีการเรียงไวยากรณ์และรูปแบบประโยคเป็นหัวข้อๆ เพื่อสะดวกในการค้นหา ในแต่ละหน่วยมีความหมาย คำอธิบายการใช้ กฎการใช้ และตัวอย่างประโยคพร้อมคำแปลเป็นภาษาไทย เพื่อให้เข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้น