ข้อมูล eBook

ชื่อ: การใช้ภาษาไทยในวงราชการ

หมวดหลัก: 495.91 ภาษาไทย

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

หนังสือ "การใช้ภาษาไทยในวงราชการ" เล่มนี้ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารในวงราชการ และทักษะการใช้ภาษาไทยในการปฏิบัติราชการ ไม่ว่าจะเป็นการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ตลอดจนอธิบายถึงแนวทางในการเขียนหนังสือราชการประเภทต่างๆ พร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบไว้อย่างละเอียดชัดเจนและสมบูรณ์ เหมาะสำหรับนิสิตนักศึกษาในสาขาวิชาสังคมศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ รวมถึงข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐ